Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
ogłasza nabór na stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz.


Miejsce pracy:

 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach – Filia Nr 2 w Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 161


Wymiar czasu pracy:

 • ½ etatu, praca zmianowa.
 • Umowa o pracę na czas określony.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe inne,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • deklaracja do podjęcia podyplomowych studiów w przypadku osób bez przygotowania bibliotekarskiego,
 • obywatelstwo polskie,

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone mienie i zadania,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • dobra organizacja pracy,
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • kreatywność, silna motywacja do pracy,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie filii bibliotecznej i dotyczącej jej dokumentacji,
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki,
 • opracowywanie zbiorów,
 • skontrum księgozbioru,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z komputera i Internetu,
 • doskonalenie form pracy w bibliotece,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • dbałość o stan powierzonego mienia,

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • CV,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 7 marca 2013 r. do godz. 16:00 pod adresem:


Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
ul. Wolności 62 a
42-460 Mierzęcice


w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza".
(Decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.


Uwagi końcowe:

 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję powołaną przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.

 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.

 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru, zostaną wysłane pocztą na adres kandydata..

Mierzęcice, dnia 21.02.2013 r.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II w Mierzęcicach   

mgr Grażyna Czapla             

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2013 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż