Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny

 

Miejsce pracy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach


Wymiar czasu pracy:

 • ½ etatu – umowa na czas zastępstwa


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość przepisów KPA,

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność,

 • obywatelstwo polskie


Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera i programów biurowych,

 • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń, zawieranie kontraktów socjalnych,

 • mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia osób i rodzin oraz ich usamodzielniania,

 • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom,

 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielonych świadczeń,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne,

 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie (liczy się data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia 22 kwietnia 2013r. do godz. 15.30 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko - pracownik socjalny ’’.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.Uwagi końcowe:

Po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.


Mierzęcice, 09.04.2013r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mierzęcicach                    

/-/ mgr Mariola Niedbał            

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2013 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż