Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.

Wójt Gminy Mierzęcice
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. gospodarki odpadami
w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 4. Staż pracy – 3 lata na stanowisku urzędniczym w jednostce administracji publicznej.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy:
  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy o odpadach,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ordynacji podatkowej.
 9. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.


Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych.
 2. Doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zadań na stanowisku ds. gospodarki odpadami.
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.
 4. Dokładność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność i dyspozycyjność.
 5. Prawo jazdy kat. B.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań będzie należało prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 2. prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 3. opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 4. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 5. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 6. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 9. przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 10. przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
 11. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne,
 12. kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami.


Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
 2. Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 4. Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie: zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.. U. Nr 62, poz.286 z 1996 r),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 11. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego).

 

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w czerwcu 2013 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 29.07.2013r. godz. 15:30 pod adresem:

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice ”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

 

Pozostałe informacje:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 3. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

Mierzęcice, dnia 17.07.2013r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2013 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż