Informacja o VI sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 25 marca 2015r. o godz. 14:00 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy i Z-cy Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  • zaciągnięcia pożyczki pomostowej.
  • ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2015 i lata następne.
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  • zasad ustalania i wypłacania diet, zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Mierzęcice.
  • ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za rok 2014.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach za rok 2014.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o VI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2015 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż