Informacja o X sesji Rady Gminy Mierzęcice
INFORMACJA          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się X sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności NZOZ "Promed" w Mierzęcicach za rok 2014.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2014 rok i dyskusja.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice i dyskusja.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2014.
 13. Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za rok 2014:
  1. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za 2014 rok.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2014.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
  3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Przeczyce.
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowym dzierżawcą.
  7. powołania Zespołu ds. zaopiniowania ławników.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
                                                         Przewodnicząca Rady Gminy     

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz        

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o X sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2015 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż