Informacja o XV sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
  • uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku.
  • wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek.
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
  • zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Przeczyce.
  • nadania nazwy drodze w sołectwie Przeczyce.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowymi dzierżawcami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.


                                                         Przewodnicząca Rady Gminy     

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz        

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2015 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż