Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w Siewierzu - Osiedle Zachód i Jezioro

Mierzęcice, dnia 20.01.2017 r.

GK.6733.0006.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778z późn. zm.) działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL/426/471/16347/16/RS z dnia 24.10.2016 r.,

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20.01.2017 r., na wniosek z dnia 24 czerwca 2016 r., uzupełniony dnia 05 lipca 2016 r. oraz dnia 29.11.2016 r., złożony przez Pana Pawła Rajcę, działającego z pełnomocnictwa Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, będącego jednostką organizacyjną Gminy Siewierz (Inwestora), została wydana decyzja Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

  • „Budowa sieci wodociągowej w Siewierzu – Osiedle Zachód i Jezioro”

przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr geod. 3501, 3492, 9473, 2842, 2878, 2879, 3190/3, 8590/3, 8698, 8671, 8676, 8699/2, 2519, 8652, 8699/1, 2206/25, 2204/10, 9637, 2652/2, 2602/1, 2579, 2605/1, 2729, 2742, 2203/3, 2709, 8779, 2203/2, 2616/1, 2601, 2846, 2539, 2504, 2513/3, 2513/4, 2514/1, 2505, 2803/15, 2207/3, 9638, 2208, 2204/41, 2803/9, 2683/1, 2653/3, 2803/7, 2578/8, 2603, 2540, 2201, 8700, 2803/8, 8590, 8784, 8783, 8595, 8597, 8781, 8599, 8598, 8596/2, 8600, 8601, 8593, 8594, 2655/1, 8592, 2639/7, 2639/3, 2636/1, 2651/1, 2650/1, 2728/34, 2728/99, 2728/87, 2728/9, 2728/47, 2728/63, 2728/36, 2728/33, 2271, 8780, 8591, 8594/2, 2639/8, 3487, 3472, 9568, obręb Siewierz,

 

ul. 3 Maja, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Zbożowa, ul. Grzybowa, ul. Wrzosowa, ul. Lipowa, ul. Jałowcowa, ul. Ziołowa, ul. Grabowa, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Olchowa, ul. Bednarska, ul. Rymarska, ul. Jodłowa, ul. Klonowa, ul. Targowa, ul. Miodowa, ul. Legionistów, ul. Hanki Sawickiej, ul. Stolarska, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Akacjowa, ul. Janka Krasickiego, ul. Parkowa, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Letniskowa, ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Warszawska.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

                                                   /-/ mgr Andrzej Cembrzyński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w Siewierzu - Osiedle Zachód i Jezioro
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2017 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż