Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2017 09:46 Nr XXXV/247/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
23.06.2017 09:45 Nr XXXV/246/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
23.06.2017 09:44 Nr XXXV/245/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
23.06.2017 09:42 Nr XXXV/244/2017 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice...
23.06.2017 09:32 Nr XXXV/243/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
23.06.2017 09:30 Nr XXXV/242/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.06.2017 11:08 Nr XXXIV/241/2017 Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
01.06.2017 11:07 Nr XXXIV/240/2017 Uchwala Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
01.06.2017 11:05 Nr XXXIV/239/2017 Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2016
01.06.2017 11:03 Nr XXXIV/238/2017 Uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2016 rok
08.05.2017 09:08 Nr XXXIII/237/2017 Uchwała w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017r.
08.05.2017 08:57 Nr XXXIII/236/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
08.05.2017 08:53 Nr XXXIII/235/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim
08.05.2017 08:29 Nr XXXIII/234/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
08.05.2017 08:21 Nr XXXIII/233/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
13.04.2017 12:45 Nr XXXII/232/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
13.04.2017 12:40 Nr XXXII/231/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
13.04.2017 12:33 Nr XXXII/230/2017 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęcice, dotyczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego
03.04.2017 10:01 Nr XXXI/229/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Najdziszowie przy ul. Topolowej
03.04.2017 09:04 Nr XXXI/228/2017 Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2017 rok
03.04.2017 08:36 Nr XXXI/227/2017 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice...
03.04.2017 08:32 Nr XXXI/226/2017 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
03.04.2017 08:27 Nr XXXI/225/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
03.04.2017 08:21 Nr XXXI/224/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
14.03.2017 12:25 Nr XXX/223/2017 Uchwała w sprawie umieszczenia ekranów akustycznych przy planowanej budowie drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 - 11+760 na obszarze Gminy Mierzęcice...

1 2 następna