Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2018 08:46 Nr XLVII/349/2018 Uchwała w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Mierzęcice Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
29.06.2018 09:00 Nr XLVI/348/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 08:57 Nr XLVI/347/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 08:54 Nr XLVI/346/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja 2018r.
29.06.2018 08:43 Nr XLVI/345/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
29.06.2018 08:15 Nr XLVI/344/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
29.06.2018 08:04 Nr XLVI/343/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 07:58 Nr XLVI/342/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 10:13 Nr XLV/341/2018 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
25.05.2018 10:09 Nr XLV/340/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
25.05.2018 09:57 Nr XLV/339/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 09:38 Nr XLV/338/2018 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2017
25.05.2018 09:36 Nr XLV/337/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok
20.04.2018 12:40 Nr XLIV/336/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
20.04.2018 12:38 Nr XLIV/335/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.04.2018 10:59 Nr XLIV/334/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
20.04.2018 10:57 Nr XLIV/333/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
20.04.2018 10:55 Nr XLIV/332/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
20.04.2018 10:53 Nr XLIV/331/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
20.04.2018 10:51 Nr XLIV/330/2018 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
20.04.2018 10:49 Nr XLIV/329/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
23.03.2018 09:46 Nr XLIII/328/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2018r.
23.03.2018 09:44 Nr XLIII/327/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lutego 2018r.
23.03.2018 09:42 Nr XLIII/326/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 stycznia 2018r.
23.03.2018 09:40 Nr XLIII/325/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada 2017r.

1 2 następna